สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายประดิษฐ์ เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางนิตยา กองไพบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสุทธี เวียงคำ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวบุรัสกร ชิณวงค์
นิติกรชำนาญการ


นางมณีวรรณ เหมือนมาตย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวรัตนาพร บุญศักดิ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวศราวรรณ หาระชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.ส.อ.อนงค์ ช่อมะลิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางสาวสมร เวียงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุธารัตน์ ไกยสิทธิ์
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานพัสดุุ


นายจิระวัฒน์ พบบุญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน


นายฐิตินันทน์ บัวแก้ว
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร


นายดิษฐ์ไชย พันธ์วิไล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นายจีรพงษ์ เวียงคำ
พนักงานขับรถยนต์


นายพงศ์ธณัทภัทร พันธ์วิไล
นักการภารโรง


นายมนตรี บุญเชิญ
จ้างเหมาเวรยาม