กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม


นางสาวสำราญ ศรีหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางฐนิชา บุตรวงษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวอัศวิน คำชาลี
ครู


นางสาวเด่นศรี เหมือนมาตย์
ครู


นางสาวจารุวรรณ์ เวียงคำ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวสุนารี เสาเวียง
จ้างเหมาบริการ


นางสาวขวัญตา สว่างโสดา
จ้างเหมาบริการ