คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 11

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   30 ต.ค. 63 22
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ   30 ต.ค. 63 16
การรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาในสังกัดอปท.   30 ต.ค. 63 20
การรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   30 ต.ค. 63 18
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   30 ต.ค. 63 20
การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499   30 ต.ค. 63 19
การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499   30 ต.ค. 63 15
การจดทะเบียนพาณิชย์(ยกเลิกประกอบพาณิชย์) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499   30 ต.ค. 63 17
การรับชำระภาษีป้าย   30 ต.ค. 63 16
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   24 มิ.ย. 63 35