ติดต่อ


ออนไลน์ : 11

ที่อยู่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
หมู่ที่ 8 ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130


เว็ปไซต์ : www.buanoi.go.th

โทรศัพท์  045-826116-7
โทรสาร  045-826117
1. นายอภิชาติ  บุญเชิญ     ตำแหน่ง นายก อบต.บัวน้อย  เบอร์โทรศัพท์ 0-8449-6578-8
2. นางสุปราณี  ไชยปัญญา  ตำแหน่ง ปลัด อบต.               เบอร์โทรศัพท์ 0-6457-6915-9
3. นายประดิษฐ์ เวียงคำ     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด    เบอร์โทรศัพท์ 0-9519-4729-9
 

E-Mail : info@buanoi.go.th

Facebook : www.facebook.com
 
View : 684