ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ประกอบด้วย  ๖  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ยุทธศาสตร์ที่ ๑.  ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนให้เข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒.  ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓.  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔.  ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕.  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๖.  ด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ดีมีประสิทธิภาพ
เปิดไฟล์
วันที่ : 18 พฤศจิกายน 62   View : 211