วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย


วิสัยทัศน์

“ชุมชนเข้มแข็ง  แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม  ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี 
 สามัคคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ”

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬาสาธารณะสุข สวัสดิการผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน ส่งเสริมและพัฒนางานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
  3. ส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนในการทำการเกษตร เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
  4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั่วถึง
  5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นแลวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่
  6. อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สมดุลและคุ้มค่าอย่างยืนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
  7. บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ในการรับการบริการ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กร
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ : 14 มิถุนายน 62   View : 225