หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นางสุปราณี ไชยปัญญา
ปลัด อบต.บัวน้อย
เบอร์โทร : 085-5132023


นายประดิษฐ์ เวียงคำ
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 095-1947299


นายพิเชษฐ สุราวุธ
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 093-3618629


นางสาวสำราญ ศรีหอม
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร : 080-6979635


นางดรุณี บัวแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 089-8447524