ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งกสิกรรมยอดเยี่ยม ยึดมั่นขนบธรรมเนียมประเพณี สามัคคีมีส่วนร่วมในการพัฒนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ผู้มีส่วนได้เสียภายใน
​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​


 

แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000002
วานนี้ 000007
เดือนนี้ 000053
เดือนก่อน 000307
ปีนี้ 000815
ปีก่อน 000000

ดาวน์โหลดใหม่

  รายงานการประชุมสภาอบต.บัวน้อย สมัยสามัญ สมัยที่1/2564 : [5 พ.ค. 64]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : [30 เม.ย. 64]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน : [26 เม.ย. 64]
  การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ : [26 เม.ย. 64]
  งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 : [9 เม.ย. 64]
  สถิติการให้บริการประชาชน ประจำเดือน ม.ค.64 : [4 มี.ค. 64]
  กิจกรรมเนื่องวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปี ๒๕๖๔ : [23 ก.พ. 64]
  คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฎิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น : [18 ก.พ. 64]
  คู่มือการใช้งานระบบ E-serv : [18 ก.พ. 64]

อัลบั้มภาพกิจกรรม

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ