ข้อมูลทั่วไป


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
 
ที่ตั้งของตำบลบัวน้อย
          ตำบลบัวน้อย  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอกันทรารมย์   ระยะห่างจากอำเภอกันทรารมย์     ประมาณ 19 กิโลเมตร  ระยะทางห่างจากจังหวัดศรีสะเกษ  ประมาณ 23 กิโลเมตร
           
ที่ตั้งของสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย : (เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง)
ตั้งอยู่บ้านเทิน  หมู่ที่ 8  ตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  33130
โทรศัพท์ 0-45826116-7  
เว็ปไซต์ อบต.บัวน้อย http://www.buanoi.go.th
 
            กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล  ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2539  หน้า 248  ข้อ (2471)   สภาตำบลบัวน้อยได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2540 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 113 ตอนพิเศษ 52ง  หน้า 248 ข้อ (2471)  ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539  “ทั้งนี้ ให้ประกาศกระทรวงมหาดไทยนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวัน  นับแต่วันประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป"
 
 
อาณาเขตพื้นที่ติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดต่อเขต ตำบลอีปาด                         อำเภอกันทรารมย์
ทิศใต้              ติดต่อเขต แม่น้ำมูล /ตำบลหนองบัว     อำเภอกันทรารมย์
ทิศตะวันออก    ติดต่อเขต ตำบลเมืองน้อย                  อำเภอกันทรารมย์
ทิศตะวันตก      ติดต่อเขต ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย  จังหวัดศรีสะเกษ
เปิดไฟล์
วันที่ : 26 มกราคม 60   View : 324