อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 12

อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกิน

วันที่ 3 สิงหาคม 2564  เจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย ได้นำปูนขาวไปมอบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลบัวน้อย   เพื่อฆ่าเชื้อและป้องกันโรคลัมปีสกินในโค-กระบือที่กำลังแพร่ระบาดในเวลานี้... วันที่ 3 ส.ค. 64 (ดูู 16)

๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ อบต.บัวน้อย ได้สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ โดมเทศบาลตำบลกันทรารมย์

วันจันทร์ที่  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  อบต.บัวน้อย  ได้สนับสนุนอาหารกลางวันข้าวกล่อง และน้ำดื่ม จำนวน ๑๒๐  สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ,เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และจิตอาสา ที่ร่วมปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีน  อำเภอกันทรารมย์   จังหวัดศรีสะเกษ  ณ  โดมเทศบาลตำบลกันทราร..... วันที่ 2 ส.ค. 64 (ดูู 16)

วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.2564 ทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย ได้ออกปฎิบัติการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน และควบคุมระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease:LSD) ในโค และ กระบือที่ป่วย ในพื้นที่ตำบลบัวน้อย

วันจันทร์ที่ 7 มิ.ย.2564  ทีมงานเจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย  ได้ออกปฎิบัติการฉีดพ่นยาในโค และกระบือที่ป่วย  ณ บ้านเทิน ,บ้านขาม ม.3,10, และบ้านพันลำ ม.5  เพื่อป้องกันและควบคุมระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease:LSD) ในพื้นที่ตำบลบัวน้อย... วันที่ 7 มิ.ย. 64 (ดูู 29)

วันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย.64 เจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย ได้ออกฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน และควบคุมระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease:LSD) ในโคและกระบือที่ป่วย ในพื้นที่ตำบลบัวน้อย

วันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย.64  ทีมงานเจ้าหน้าที่ ของ อบต.บัวน้อย  ได้ออกปฎิบัติการฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันและควบคุมระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease:LSD) ในโคและกระบือที่ป่วย ณ บ้านแวง หมู่ที่ 1 ,บ้านเทิน หมู่ที่ 2,8, บ้านโนนเปือย หมู่ที่ 6,บ้านหนองแสง หมู่ที่ 9 ในพื้นที่ตำบลบัวน..... วันที่ 6 มิ.ย. 64 (ดูู 42)

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เจ้าหน้าที่ของ อบต.บัวน้อย ได้ออกฉีดพ่นยาเพื่อป้องกัน และควบคุม ระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค และกระบือ ในพื้นที่ตำบลบัวน้อย

วันเสาร์ที่ 5  มิถุนายน 2564  ทีมเจ้าหน้าที่ของ อบต.บัวน้อย  ได้ออกฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันและควบคุม ระงับการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin disease:LSD) ในโคและกระบือ ในหมู่ที่ 4 บ้านบัวน้อย และ หมู่ที่ 7 บ้านโนนปอ  เขตพื้นที่ตำบลบัวน้อย ... วันที่ 5 มิ.ย. 64 (ดูู 38)

พนักงานของ อบต.บัวน้อย ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ และให้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 1 มิ.ย.2564  พนักงานของ อบต.บัวน้อย  ออกประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ  ให้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ... วันที่ 1 มิ.ย. 64 (ดูู 32)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564  เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย นำโดยนายอภิชาติ บุญเชิญ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบลและพนักงาน จ้างของอบต.บัวน้อย  ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564  เพื่อสร้างความร่มรื่น และเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อ..... วันที่ 27 พ.ค. 64 (ดูู 26)

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Zero Tolerance)

ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2564  เวลา  09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  นำโดย นายอภิชาติ  บุญเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ได้ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเ..... วันที่ 14 พ.ค. 64 (ดูู 55)

พนักงานของ อบต.บัวน้อย ได้ออกประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคติดต่อ และให้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 5  พฤษภาคม 2564   พนักงานขององค์การบริหารส่วนบัวน้อย  ได้ออกประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้เท่าทันและทำความเข้าใจในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 11 หมู่บ้าน ในตำบลบัวน้อย... วันที่ 5 พ.ค. 64 (ดูู 15)

กิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning  Day  โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน อบต.บัวน้อย  ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสัมพัสต่างๆ เพื่อป้องกันการยับยั้งการแพ้กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19... วันที่ 30 เม.ย. 64 (ดูู 48)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  นำโดย นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย โดยบรูณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์  ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลบัวน้อย  ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพ..... วันที่ 9 เม.ย. 64 (ดูู 34)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นำโดยนายอภิชาติ  บุญเชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา (อาคารเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชุมรับทราบปัญหาความเดือนร..... วันที่ 19 มี.ค. 64 (ดูู 50)

กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษ จากไฟป่า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ซึ่งนำโดย นายอภิชาติ  บุญเชิญ ตำแห่นง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบ..... วันที่ 23 ก.พ. 64 (ดูู 52)

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมเล่นฟุตบอลชาย/หญิง (คู่ VIP) กับ บุคลากรโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ณ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา

    พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในรงเรียนบัวน้อยวิทย  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ  โรงเรียนบัวน้อยวิทยา โดยร่วมเล่นฟุตบอลชาย/หญิง (คู่ VIP) กับ บุคลากรโรงเรียนบัวน้อยวิทยา,ผู้นำชุมชน,อสม.ตำบลบัวน้อย  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน... วันที่ 19 ก.พ. 64 (ดูู 54)

โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 70)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย นำโดยนางสุปราณี ไชยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย จัดประชุมกับคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)     เพื่อมอบหมายการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวพลับพลึง ชิณวงค์ และนางสาวรัชนี บัวแก้ว ..... วันที่ 9 พ.ย. 63 (ดูู 100)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 48)

อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา อบต.บัวน้อย ณ ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์

อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา อบต.บัวน้อย  ณ  ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์ ... วันที่ 8 มี.ค. 63 (ดูู 70)