อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 8

กิจกรรม Big Cleaning Day

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Big Cleaning  Day  โดยได้ดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในสำนักงาน อบต.บัวน้อย  ในบริเวณที่มีความเสี่ยงสัมพัสต่างๆ เพื่อป้องกันการยับยั้งการแพ้กระจายของเชื้อไวรัส Covid-19... วันที่ 30 เม.ย. 64 (ดูู 2)

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  นำโดย นายอภิชาติ บุญเชิญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บัวน้อย โดยบรูณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกันทรารมย์  ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตตำบลบัวน้อย  ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน  ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพ..... วันที่ 9 เม.ย. 64 (ดูู 3)

โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นำโดยนายอภิชาติ  บุญเชิญ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและบูรณาการแผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภา (อาคารเอนกประสงค์) องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประชุมรับทราบปัญหาความเดือนร..... วันที่ 19 มี.ค. 64 (ดูู 15)

กิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษ จากไฟป่า ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ซึ่งนำโดย นายอภิชาติ  บุญเชิญ ตำแห่นง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  ร่วมกับ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ,สมาชิกสภา อบ..... วันที่ 23 ก.พ. 64 (ดูู 18)

พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมเล่นฟุตบอลชาย/หญิง (คู่ VIP) กับ บุคลากรโรงเรียนบัวน้อยวิทยา ณ โรงเรียนบัวน้อยวิทยา

    พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในรงเรียนบัวน้อยวิทย  ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ  โรงเรียนบัวน้อยวิทยา โดยร่วมเล่นฟุตบอลชาย/หญิง (คู่ VIP) กับ บุคลากรโรงเรียนบัวน้อยวิทยา,ผู้นำชุมชน,อสม.ตำบลบัวน้อย  เพื่อสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน... วันที่ 19 ก.พ. 64 (ดูู 18)

โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

โครงการตั้งจุดตรวจให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ... วันที่ 4 ม.ค. 64 (ดูู 28)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย นำโดยนางสุปราณี ไชยปัญญา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย จัดประชุมกับคณะทำงานจัดทำแผนการดูแลรายบุคคล(Care Plan)     เพื่อมอบหมายการทำงานของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 ราย ดังนี้ นางสาวพลับพลึง ชิณวงค์ และนางสาวรัชนี บัวแก้ว ..... วันที่ 9 พ.ย. 63 (ดูู 37)

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ... วันที่ 30 ต.ค. 63 (ดูู 24)

อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา อบต.บัวน้อย ณ ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์

อบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสา อบต.บัวน้อย  ณ  ค่ายสิงห์ดำ อ.กันทรลักษ์ ... วันที่ 8 มี.ค. 63 (ดูู 17)