ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด 13 ก.ย. 64 7
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3...11 จำนวน 2 สาย 1 ก.ย. 64 4
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้-โนนลิง หมู่ 7 1 ก.ย. 64 3
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล-กุดนาแซง หมู่ 3 1 ก.ย. 64 3
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายท่าข้ามหนองขอน หมู่ 7 1 ก.ย. 64 2
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองกี่-โนนขี้กระต่าย หมู่ 2 1 ก.ย. 64 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ด้วยเหตุพิเศษ 12 ก.ค. 64 27
จดหมายข่าว เดือน กรกฎาคม 2564 1 ก.ค. 64 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง เปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 11 มิ.ย. 64 32
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง หมู่ 5 2 มิ.ย. 64 49
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ด้วยเหตุพิเศษ(เพิ่มเติมฉบับที่2) 1 มิ.ย. 64 42
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านเทิน หมู่ 11-คลองส่งน้ำ 21 พ.ค. 64 58
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสร้างกกหว้า-สะพานมูล หมู่ 10 21 พ.ค. 64 21
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนน คสล.ภายในหมู่บ้านแวง หมู่ 1 21 พ.ค. 64 21
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก( EIT) เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 20 พ.ค. 64 65
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ด้วยเหตุพิเศษ(เพิ่มเติมฉบับที่1) 11 พ.ค. 64 29
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 5 พ.ค. 64 31
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่ 6 3 พ.ค. 64 30
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 27 เม.ย. 64 48
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ 26 เม.ย. 64 21
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดปิดทำการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ 19 เม.ย. 64 34
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 16 เม.ย. 64 28
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายโนนบ้านแดง-ทดลิ้นฟ้า หมู่ 2 1 เม.ย. 64 56
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดิน ปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 2 สาย 1 เม.ย. 64 44
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหัวดูน-ตราสังข์ หมู่ที่ 7 1 เม.ย. 64 41
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5- วัดป่าดงเมืองซ้าย 1 เม.ย. 64 44
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดิน สายกลางบ้าน (หนองสีวงษ์ - หนองสีดา) หมู่ 7 1 เม.ย. 64 41
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มี.ค. 64 41
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) กับองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เข้าตอบแบบสำรวจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 31 มี.ค. 64 28
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 22 มี.ค. 64 55