ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔ 5 พ.ค. 64 4
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดินสายดอนกลาง-หนองพอก หมู่ 6 3 พ.ค. 64 2
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 27 เม.ย. 64 6
ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ฉบับที่ ๑/๒๕๖๔ 26 เม.ย. 64 0
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดปิดทำการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ 19 เม.ย. 64 8
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายโนนบ้านแดง-ทดลิ้นฟ้า หมู่ 2 1 เม.ย. 64 18
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดิน ปรับปรุงถนนดินที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,3,...11 จำนวน 2 สาย 1 เม.ย. 64 14
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดิน สายหัวดูน-ตราสังข์ หมู่ที่ 7 1 เม.ย. 64 12
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายแยกบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5- วัดป่าดงเมืองซ้าย 1 เม.ย. 64 7
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดิน สายกลางบ้าน (หนองสีวงษ์ - หนองสีดา) หมู่ 7 1 เม.ย. 64 8
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ประจำปีการศึกษา 2564 22 มี.ค. 64 19
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดินสายหนองแคน-หนองโก หมู่ 2 9 มี.ค. 64 21
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 5 มี.ค. 64 13
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563 4 มี.ค. 64 19
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 11 ก.พ. 64 15
ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 11 ก.พ. 64 19
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 11 ก.พ. 64 9
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564 10 ก.พ. 64 23
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 12 ม.ค. 64 27
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 24 ธ.ค. 63 24
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564 19 ต.ค. 63 18
ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563 26 มิ.ย. 63 21
ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 30 ก.ย. 62 24
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 18 ก.ค. 62 24
ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดิน 0 -1957 12
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนดิน สายกลางบ้าน (หนองสีวงษ์ - หนองสีดา) หมู่ 7 0 -1957 2
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย เรื่อง ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดปิดทำการเรียนการสอน ด้วยเหตุพิเศษ 0 -1957 1
รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย 0 -1957 1