สมาชิกสภา อบต.


ออนไลน์ : 16

หัวข้อ :: สมาชิกสภา อบต.

สมาชิกสภา อบต.


นายวิรัตน์ ลาอำ
ประธานสภา อบต.บัวน้อย


นายพรสวรรค์ จำปาเรือง
รองประธานสภา อบต.บัวน้อย


นางสุปราณี ไชยปัญญา
เลขานุการสภา อบต.บัวน้อย


นางบัวไข เวียงคำ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๒


นายมะลิ เวียงคำ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๒


นายคำมี พุฒพวง
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๓


นายสุทธิพงศ์ชัย สระแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๓


นางสาวจงกล ศิริบูรณ์
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๔


นายประสาท เอ้โถ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๔


นางบุญช่วน ห่อคำ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๕


นายนิคม พุฒพวง
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๕


นางสมร เวียงคำ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๖


นางสาวสมัย บัวแก้ว
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๖


นายประสิทธิ์ สิมสา
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๗


นายมี บุญเชิญ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๗


นายประภาส ทองมาก
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๘


นายสนิด จ้อยสาคู
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๙


นางสาวกาญจนา เวียงคำ
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๑๐


นายบุญสอง คำศรี
สมาชิกสภา อบต.บัวน้อย หมู่ที่ ๑๐