ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง หมู่ 5


ออนไลน์ : 5

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง หมู่ 5

 
 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสามแยกทางหลวงชนบท-หนองม่วง หมู่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ประสิทธิ์ก่อสร้าง (2017) ตามสัญญาจ้างเลขที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 740 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960 ตารางเมตร ปริมาณงานหินคลุก 157 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบแปลนของอบต.บัวน้อยกำหนด งบประมาณในการก่อสร้าง 167,000 บาท และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางตามระยะเวลาที่ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าว
โพสโดย : มลฤดี   วันที่ : 2 มิถุนายน 64   View : 49
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (ดู 58)
ขอเชิญบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 1 ปี ร่วมตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปี 2563  (ดู 65)
ประกาศ อบต.บัวน้อย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  (ดู 89)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย  (ดู 90)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564  (ดู 54)
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ดู 83)
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2564  (ดู 65)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :