คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 6

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฎิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   18 ก.พ. 64 29
คู่มือการใช้งานระบบ E-serv   18 ก.พ. 64 33
คู่มือ E-plan   18 ก.พ. 64 28
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔   18 ก.พ. 64 33
ซักซ้อมเเนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   18 ก.พ. 64 26
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จ้างฯ   18 ก.พ. 64 32
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   18 ก.พ. 64 27
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   18 ก.พ. 64 23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒   18 ก.พ. 64 24
วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบศุนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ   18 ก.พ. 64 19
คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมุลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ   3 พ.ย. 63 20
คู่มืองานสารบรรณ   5 ต.ค. 63 21
คู่มือการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   24 มิ.ย. 63 25
คู่มือการจัดทำแผนดำเนินงาน   24 มิ.ย. 63 28
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   24 มิ.ย. 63 72
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี   24 มิ.ย. 63 25
คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี   24 มิ.ย. 63 27