E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 12

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายไฟจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายไฟจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองหญ้าม้า - กุดตากล้า หมู่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองป่าดง - ฐานบั้งไฟ หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายหนองบัว - ปากฮ้องไผ่ หมู่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายคลองส่งน้ำบ้านหนองแสง - คลองส่งน้ำบ้านเทิน หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓,...๑๑ จำนวน ๖ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมป้ายไฟจราจร (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (พร้อมเคลื่อนย้ายเครื่องปรับอากาศ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำค่าป้ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องสำรองไฟ กองการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำค่าป้ายตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านขาม ด้านหลังโรงเรียนบัวน้อยวิทยา หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) (เปิดเทอม) ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำค่าป้ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำค่าป้ายตามโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการค่าอาหารว่าง ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างเหมาบริการค่าอาหารว่างตามโคงการส่งเสริมทันตสุขภาพเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายหนองกี่ - โนนขี้กระต่าย หมู่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายสะพานมูล - กุดนาแซง หมู่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายโนนปอใต้ - โนนลิง หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายท่าข้ามหนองขอน หมู่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ที่ชำรุดภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๒,๓...๑๑ จำนวน ๒ สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (พาร์ทิชั่นสำนักงาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (โต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุปูนขาว ตามโครงการป้องกันและงับโรคติดต่อต่างๆ,ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับติดตั้งแทงค์น้ำ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างเหมาบริการซ่อมแซมถนนบ้านบัวน้อย หมู่.4 (ทางเข้าหมู่บ้านบัวน้อย) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำพร้อมฝาปิดร่องระบายน้ำ (คอนกรีต) ทั้งสายในหมู่บ้านขาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ (ปูนขาว) ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ,ควบคุมป้องกันโรคระบาดในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการฯ ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านเทิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อซื้อหนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านขาม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายใบสั่งซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) รายละเอียดตามเอกสารแนบ ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
จ้างเหมาบริการจัดทำป้าย ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำหรับศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด - ๑๙ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ตามโครงการจัดระบบศูนย์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง และไฟฉุกเฉิน โครงการจัดระบบศูนน์พักคอยรอเตียงใกล้บ้านใกล้ใจ) (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ก.ค. 64